Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE TANČIN, s.r.o. /ďalej len všeobecné zmluvné podmienky/

I. Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi občiansko-zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú:

a) CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o., zapísaná v OR SR Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.16044/P, so sídlom: Družstevná 734, 085 01 Bardejov, IČO: 36504025 /ďalej len CK/, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom predaja vlastného obchodného miesta alebo externých autorizovaných predajcov, na základe v medziach uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci a udelenej plnej moci a

b) Objednávateľ – zákazník, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom. Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) alebo realizovala písomnú objednávku a/alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila, a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol a/alebo osoba, ktorá mailom potvrdila Zmluvu, ak nemala inú možnosť tlače a oscanovania podpisu zmluvy. V prípade, ak na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, platí aj na ich označenie „objednávateľ“ v jednotnom čísle a všetky tieto osoby na strane objednávateľa sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne. Vzťah sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka a je upravený v týchto všeobecných zmluvných podmienkach.

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom /zákazníkom/ vzniká na základe:

a) riadne vyplnenej a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej CK alebo inou CK splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK, alebo

b) potvrdenej písomnej individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, aj mailom, ktoré sú realizované na vyžiadanie /ďalej len Objednávka/. Zmluva, resp. Objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené,

c) a súčasne zaplatením zálohy predajcovi alebo doručením dokladu o zaplatení zálohy iným spôsobom ako v hotovosti. 

3. Ak sa platba neuskutoční v stanovenom termíne, stráca účastník právo na rezerváciu. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca.Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní zájazdu alebo služieb.

4. Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie, tieto všeobecné zmluvné podmienky a Pokyny na cestu organizované CK, tvoria súčasť Zmluvy/Objednávky. Obsah zmluvného vzťahu je určený katalógom, dodatočnými ponukami a CK zverejnenými informáciami na oficiálnej webovej stránke www.tancin.sk. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

5. Iná CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK nie je splnomocnená bez osobitného písomného súhlasu CK dohodnúť s objednávateľom osobitné ustanovenia alebo podmienky v Zmluve, ktoré sú v rozpore s popisom alebo informáciami o zájazde v katalógu alebo v prameňoch CK uverejňovaných na oficiálnej stránke www.tancin.sk.

6. Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará CK vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd). Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v základnej a vopred pripravenej ponuke môžu byť poskytnuté s nárokom na zaplatenie týchto služieb. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CK právo na zaplatenie ceny zájazdu, resp. služieb objednávateľom.

7. Potvrdením zmluvného vzťahu objednávateľ dosvedčuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú sumu za objednanú službu, resp. kombináciu služieb cestovného ruchu. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy/Objednávky a poskytnutie ich osobných údajov CK. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči CKa súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Zaplatenie zálohy, resp. celej ceny zájazdu, je objednávateľ povinný na výzvu CK preukázateľným spôsobom doložiť.

8. Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných deklarovaných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

9. V prípade, že objednávateľ zájazdu má záujem o služby na vyžiadanie, zmluvné strany si dohodli úhradu garančnej zálohy vo výške minimálne 30 % z ceny týchto služieb (výška zálohy je závislá od termínu zájazdu). Aj takýto vzťah sa už pokladá za objednávku zájazdu. V prípade storna na vyžiadanie objednaných služieb platia pre objednávateľa stornopoplatky v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok.

II. Cenové a platobné podmienky:

1. Ceny zájazdov CK a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal, sú zmluvnými cenami, dojednanými písomnou dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve alebo v Objednávke potvrdenej CK

2. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde:

a) k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou,

c) zmenou kurzu národnej meny (EUR) o viac ako 5%, ak k tomu zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb.

3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám, je CK oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.

4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny, v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia, je CK povinná odoslať objednávateľovi listom alebo e-mailom na adresu uvedenú v Zmluve, najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb. Objednávateľ je povinný vzniknutý rozdiel doplatiť bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená odstúpiť od Zmluvy podľa článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

5. Objednávateľ  je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. CK má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb vopred. CK má právo pri uzatvorení Zmluvy požadovať od objednávateľa zaplatenie zálohy vo výške min. 50% ceny zájazdu. Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd a všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu, resp. začatím čerpania služieb. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody sú splatné ihneď.

6. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb už pri vzniku zmluvného vzťahu.

7. Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, skorý nákup – first moment a pod.) je cena zájazdu alebo cena zabezpečovanej služby splatná ihneď v plnej výške.

8. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej sumy objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej sumy, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

III. Práva a povinnosti objednávateľa:

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého a úplne zaplateného zájazdu a zabezpečovaných služieb,

b) právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od Zmluvy podľa článku VI. týchto všeobecných zmluvných  podmienok,

d) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých  službách,

e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok,

f) právo obdržať najneskôr do 5 – 7 dní pred začiatkom zájazdu podrobné písomné informácie – pokyny na cestu, ďalšie platby za  služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu (napr. fakultatívne výlety), údaje o trase cesty, meno zástupcu CK, ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie počas zájazdu,

g) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb (napr. letenku, ubytovací preukaz- voucher),

h) právo na ochranu údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch odovzdaných CK pred neoprávnenými osobami,

i)  právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba. Toto právo však môže uplatniť iba v lehote do 5 dní pred začiatkom zájazdu. Po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou      

Zmluvou, s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. CK má nárok na úhradu nákladov, ktoré jej v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť všetky nevyhnutné doklady a podklady, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá vznikla CK poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov,

b) u osôb do 15 rokov zabezpečiť sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, podobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

c) bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom II. týchto všeobecných zmluvných podmienok a na výzvu CK zaplatenie preukázať dokladom, ktorý objednávateľ obdržal pri úhrade, v opačnom prípade môže CK odstúpiť od Zmluvy a má okrem stornopoplatku právo aj na náhradu škody, ktorá  porušením si povinností objednávateľom vznikla,

e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu, v prípade zistenia nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať a informovať CK,

f) mať u seba platný cestovný doklad – občiansky preukaz alebo cestovný pas, príp. vízum, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,

g) splniť očkovanie, príp. ďalšie formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodné zdravotnícke predpisy,

h) rešpektovať informácie a doporučenia uvedené v pokynoch o zájazde, pri čerpaní služieb sa riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupkami, dodržiavať časy a miesta odchodov,

i) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb, je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu;

j) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľovi služieb podľa článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok,

k) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, CK alebo tretích osôb,

l) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu,

m) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy,

n) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde, resp. poskytovania objednaných služieb  v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, interné normy zariadenia, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK, 

o) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi,

p) pri objednávaní kolektívnych zájazdov poveriť zástupcu právnickej, resp. fyzickej, osoby, s ktorou CK komunikuje, ktorá oboznámi účastníkov zájazdu s podmienkami a informáciami, ktoré dostane od CK.

3. V prípadoch, že účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu.

V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.

IV. Povinnosti a práva CK:

1. K právam a povinnostiam objednávateľa v článku III. týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK.

2. CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu.

3. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

4. CK je povinná najneskôr 5 – 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne pokyny na zájazd a to ich zaslaním na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve, alebo iným spôsobom dohodnutým s CK. Pokyny na zájazd sa poskytujú len jednému objednávateľovi zo Zmluvy a na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo iným spôsobom dohodnutým s CK.

5. CK si vyhradzuje právo zmeny poradia prehliadky pri poznávacích zájazdoch a zmeny trasy pri všetkých zájazdoch.

6. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenie nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

7. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu, napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd určený termín na miesto odchodu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

8. CK je povinná odovzdať objednávateľovi doklady týkajúce sa komplexného cestovného poistenia objednávateľa (len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK).

V. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu:

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi v písomnej forme zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.

2. CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom, ak v lehote do 14 dní pred začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 35 osôb, ak nie je dohodnuté inak. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 7 dní pred nástupom na zájazd alebo pred začiatkom čerpania služieb.

3. CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť, ani po vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major), ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje. Záväzok CK realizovať dohodnutý zájazd zaniká nemožnosťou plnenia.

4. Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou Zmluvy podľa odstavca 1 tohto článku, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej Zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Prípadný rozdiel cien je bezodkladne vrátený.

5. Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.

6. CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:

a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

b) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

c) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté
v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

d) Poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

7. CK si po začatí zájazdu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu zájazdu z dôvodu zásahov vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.

8. V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, CK je povinná zabezpečiť pre objednávateľa náhradné ubytovanie v podobne rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.

9. Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v Zmluve. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 15,- EUR za jednu zmenu. Ide o zmenu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od Zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú  pokutu v súlade s článkom VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

10. CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.

VI. Odstúpenie od zmluvy:

1. CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK preukázateľným spôsobom na poštovú adresu alebo e-mailom – na elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu,

b) ak nedôjde k uzavretiu novej Zmluvy podľa článku V. ods. 4 týchto všeobecných zmluvných podmienok,

c) z dôvodu porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzavretiu novej Zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty – stornovací poplatok. Pre stanovenie stornovacieho poplatku je rozhodujúci dátum odoslania – pri osobnom odovzdaní dátum prijatia storna.

Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

- základný režijný stornopoplatok 19 EUR za každú prihlásenú osobu, v prípade odstúpenia od Zmluvy do dvoch pracovných dní sa účtuje po zaplatení zálohy a zaradení účastníka do príslušného zájazdu alebo iného čerpania služieb,

- 45 a viac dní pred začatím zájazdu 50,- EUR za každú osobu,

- 44 až 31 dní pred začatím zájazdu 30 % z vopred stanovenej celkovej ceny,

- 30 až 22 dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny,

- 21 až 15 dní pred začatím zájazdu 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny,

- 14 a menej dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny.

Do celkovej ceny zájazdu sa pre výpočet zmluvnej pokuty nezapočítava výška zaplateného poistenia. Výška zmluvnej pokuty pri zrušení už uzatvoreného poistenia sa vypočíta podľa predpisov poisťovne. V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej leteckej linke, sa zmluvná pokuta za stornovanie letenky vypočíta podľa podmienok príslušnej leteckej spoločnosti.

5. Na určenie počtu dní pre výpočet stornopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň nástupu na zájazd, resp. začiatok čerpania služieb.

6. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd, pobyt, zmešká odchod, prípadne musí byť pred započatím cesty či v jeho priebehu vylúčený z účasti na zájazde, alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa článku III. ods. 2) písm. f) týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo len z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nevyčerpané služby a  je povinný uhradiť taktiež 100% z vopred stanovenej ceny zájazdu.

7. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu, prípadne svoj nárok na náhradu škody od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy.

8. Zmeny v zmluve o zájazde – zaknihovanie zo strany objednávateľa bude vykonané v prípade, že túto zmenu bude možné realizovať, a to za paušálny poplatok 15 € za jednu zmenu/osoba. Ide o zmenu termínu,  miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb a dopravy. Pred začatím zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

9. V prípade čiastočného storna účasti na zájazde jednej osoby z viacerých uvedených na Zmluve sa zmluvná pokuta rovná sume vyplývajúcej z rozdielu pôvodnej ceny zájazdu a ceny zájazdu podľa nového zloženia osôb. V prípade storna dopravných služieb sa vypočíta zmluvná pokuta podľa článku VI. odstavec 4.

VII. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody:

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je objektívne na nižšej úrovni, ako bolo dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytnutej služby.

2. Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám, alebo aby sa ich rozsah znížil.

3. O uplatnení práva na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK. Objednávateľ berie na vedomie, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy. Písomný záznam objednávateľ predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu v CK.

4. Ak CK nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb alebo splnenie zmluvných a zákonných povinností, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na vrátenie rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

5. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

6. Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za tým účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

8. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb (napr. na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie).

9. CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a na možnosť jeho vzniku z dôvodov problémov v cestnej premávke a na hraničných priechodoch, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodov nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. CK zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku len do výšky medzinárodne platných štandardov. Pri zájazdoch s autobusovou dopravou a leteckou dopravou je prvý a posledný deň zájazdu určený na prepravu.

10. Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v informáciách (pokynoch, voucheri) o zájazde.

11. Za riadne poskytnutie dopravy sa považuje aj poskytnutie dopravy so zmenenou trasou, zmenenými prestupovými miestami aj s prípadným časovým nesúladom jednotlivých liniek, ak k uvedeným zmenám došlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu cestujúcich z jednotlivých nástupných miest, pričom si CK vyhradzuje právo jej určenia a to i v krátkej dobe pred odchodom zájazdu. Objednávateľovi bude ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena neoprávňuje k stornovaniu zájazdu bez stornopoplatkov, resp. na náhradu nákladov cestovného.

12. Zvoz klientov na území SR môže byť v prípade potreby zabezpečovaná mikrobusom alebo osobným autom.

13. Všetci klienti sú povinní sa počas jazdy autobusu pripútať. CK nepreberá žiadnu zodpovednosť za klienta, ktorý počas jazdy nebude pripútaný bezpečnostným pásom.

14. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

15. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté porušením týchto predpisov alebo chybnými úkonmi, resp. opomenutiami objednávateľa.

16. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

VIII. Osobné údaje:

Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon). Objednávateľ si je vedomý práv a povinností, týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do Zmluvy a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, číslo cestovného dokladu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o špecifických požiadavkách (diéta, asistencia). Objednávateľ záväzne vyhlasuje a zodpovedá, že svoje osobné údaje, ako aj osobné údaje spolucestujúcich osôb, poskytol pravdivo, tieto sú získané a poskytnuté v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a na vyžiadanie CK vie preukázať poskytnutie takého súhlasu na účely a na plnenie Zmluvy. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje ako aj údaje spolucestujúcich osôb sú nevyhnutné na plnenie zmluvnej povinnosti, ktoré vyplývajú CK zo zmluvy o zájazde a súčasne, že poskytnuté osobné údaje sú sprístupňované/prenášané miestnym ako aj zahraničným obchodným partnerom. Informovanie o spracovaní osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde a o ich právach vyplývajúcich zo zákonnej úpravy zabezpečuje CK prostredníctvom informácií uverejnených na webovom sídle www.tancin.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

IX. Poistenie proti insolventnosti CK:

1. CK je povinná v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákoníka v platnom znení povinná po celý čas podnikania mať uzatvorené zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (ďalej len „poistenie zájazdu“ alebo „poistenie proti insolventnosti“). CK ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s UNIQA poisťovňa, a.s. ako poisťovateľom. Na základe tejto zmluvy vzniká objednávateľovi ako poistenému právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zájazdu,

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

2. CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so Zmluvou aj doklady, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku CK aj komplexného cestovného poistenia objednávateľa (len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK).

3. Ak CK neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, pokiaľ bola táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa pre prípad úpadku na základe jeho oznámenia poistné plnenie zabezpečením dopravy z miesta pobytu do SR vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu.

4. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu na vlastné náklady, poisťovňapre prípad úpadku objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala na základe oznámenia o škodovej udalosti sama.

5. Poistné plnenie poskytne poisťovňa pre prípad úpadku ihneď po overení pravdivosti oznámenia škodovej udalosti, najneskôr však do 24 hodín od oznámenia škodovej udalosti. Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti CK v dôsledku plnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

6. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je objednávateľ ako poistený povinný najmä:

a) najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade čl. IX. ods. 1 písm. a), 

b) poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené, 

c) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo. Ak objednávateľ ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.

7. Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie na centrále CK.

X. Cestovné poistenie

1. Súčasťou niektorých zájazdov organizovaných CK je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu, ktoré vystaví CK pri zložení zálohy. Ak si objednávateľ zakúpi zájazd u provízneho predajcu – v cestovnej agentúre alebo cestovnej kancelárii, komplexné cestovné poistenie vystaví predajca, resp. po dohode naša CK. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o. i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v aktuálnych všeobecných zmluvných podmienkach danej poisťovacej spoločnosti, príp. v brožúre poisťovacej spoločnosti.

2. Poistný vzťah je priamo medzi účastníkmi zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu. CK neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov tohto vzťahu.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 24.05.2018.

2. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre objednávateľa zájazdu a s ním spolucestujúce osoby a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

3. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zmluvných podmienok sú informácie platné pre zájazdy organizované CK TANČIN, s.r.o., ktoré sú obsiahnuté v katalógu a údaje a pokyny na cestu obsiahnuté v propagačných materiáloch a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach, ktoré zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom a bude ich rešpektovať a dodržiavať.

4. Objednávateľ svojim podpisom zmluvy o zájazde alebo doručenej individuálnej písomnej objednávky potvrdzuje:

a) že sú mu tieto všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma,

b) že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom a prípadne aj s osobitným ponukovým listom CK špecifikujúcim zájazd či už v tlačenej podobe alebo v elektronickej forme umiestnenej na webovej stránke CK TANČIN, s.r.o.,

c) že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať.

5. Objednávateľ si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde. 

6. Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných objednávateľov zájazdu, uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.

7. Všetky údaje a informácie o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnuté v katalógu zodpovedajú informáciám známym a dostupným v termíne jeho zadania do tlače, t.j. január 2018. CK si vyhradzuje právo ich aktualizácie a zmien do doby uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom.8. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné chyby, ktoré sa mohli pri spracovaní katalógu vyskytnúť. Prípadné opravy tlačových chýb, zmeny a aktualizácie katalógu budú uverejnené na internetovej stránke www.tancin.sk.

 

 Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch CK TANČIN