Reklamačný poriadok

   Reklamačný poriadok

    Cestovná kancelária TANČIN, s.r.o., 

Družstevná 734, 085 01  Bardejov

Prevádzka: Hurbanova 22, 085 01 Bardejov

  

 1. V prípade, že kvalita alebo rozsah služieb je nižšia, ako bola vopred dohodnutá v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
 2. Zákazník musí svoje právo na reklamáciu kvality alebo rozsahu služieb uplatniť písomne najneskôr do 30 dní po návrate zo zájazdu.
 3. Ak nedodržanie tejto lehoty nezavinil výlučne zákazník, môže svoj nárok na reklamáciu uplatniť najneskôr do 3 mesiacov od plánovaného návratu. V opačnom prípade jeho nárok zaniká.
 4. Zákazník je povinný svoje výhrady proti kvalite a rozsahu poskytovaných služieb oznámiť bez zbytočného odkladu písomne v mieste svojho pobytu sprievodcovi, resp. delegátovi zastupujúceho Cestovnú kanceláriU TANČIN, s. r. o., prípadne inému zodpovednému pracovníkovi tak, aby náprava mohla byť vykonaná okamžite, resp. čo najskôr.
 5. V prípade, že zákazník na predmetnú závadu alebo nedostatok nepoukáže, stráca nárok na akékoľvek odškodnenie.
 6. Ak sa vyskytnutý nedostatok nepodarí odstrániť, sprievodca alebo delegát spíše o ňom reklamačný protokol. Tento protokol je potom zákazník povinný predložiť v Cestovnej kancelárii TANČIN, s. r. o. pri svojej reklamácii.
 7. Zákazník je povinný poskytnúť spoluprácu pri riešení jeho reklamácie. V prípade, že si cestovná kancelária (ďalej CK) vyžiada dodatočne predloženie dokladov nevyhnutných na posúdenie oprávnenosti alebo opodstatnenosti reklamácie, zákazník je povinný ich bezodkladne dodať. Na oneskorené a potrebnými dokladmi nepodložené reklamácie sa nebude prihliadať.
 8. Cestovná kancelária TANČIN, s. r. o. nezodpovedá za kvalitu a rozsah služieb objednaných zákazníkom v mieste pobytu prostredníctvom ubytovacieho zariadenia, sprievodcu, delegáta, požičovne áut, športových potrieb a podobne.
 9. Ak vzniknú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následky nemôže ovplyvniť CK, v dôsledku čoho zákazník nemôže čiastočne alebo úplne využiť objednané služby, nevzniká zákazníkovi nárok na čiastočné alebo úplné vrátenie ceny objednaných služieb.
 10. Za reklamáciu sa podľa tohto reklamačného poriadku nepovažujú reklamácie, na ktoré sa vzťahuje komplexné cestovné poistenie alebo iný druh poistenia pre cesty a pobyt.
 11. CK nezodpovedá za škodu a tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady vzniku škody spôsobenej zákazníkom alebo treťou osobou, ktorá nie je v žiadnom vzťahu k CK ani za škodu, ktorá vznikla neodvrátiteľnou udalosťou (vis maior).
 12. CK nezodpovedá za škodu a tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady náhrady škody vzniknuté omeškaním dopravcu.
 13. Poverenou zástupkyňou CK TANČIN oprávnenou prijímať a vybavovať reklamácie počas celého zájazdu i po jeho ukončení je: Mgr. Martina Gajdošová, tel.: 0949/817 617.

 

V Bardejove 31.10.2012